about_small_2

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL):

w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru medycznego personelu.

O Nas

Historia leczenia stacjonarnego w Tarnowie- Mościcach rozpoczyna się w latach 1957-1959 kiedy wybudowano pierwsze skrzydło Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej i Szpitala– Zakładów Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty S.A.). Wówczas w przychodni oprócz licznych gabinetów specjalistycznych powstał oddział szpitalny na 50 miejsc. Zadaniem przyzakładowego lecznictwa była ochrona zdrowia pracowników fabryki Zakładów Azotowych. W 1977 r. dobudowano do istniejącej przychodni drugie skrzydło od strony zachodniej. Od 1976 r. Przychodnia Przyzakładowa weszła w skład Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej natomiast od 1996 r. została oddana pod Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. Jakość usług medycznych świadczonych dla pracowników Zakładów Azotowych gwarantowała wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. W przychodni powstała Poradnia Chorób Zawodowych dla potrzeb ówczesnego województwa tarnowskiego oraz Szpital, który miał charakter oddziału Wewnętrznego. Liczba osób objętych wówczas opieką profilaktyczną wynosiła około 10 tysięcy byłych i ówczesnych pracowników zatrudnionych zarówno w fabryce Zakładów Azotowych jak również firmach zlokalizowanych na terenach obecnej Grupy Azotów. Od 1 stycznia 1999 roku nastąpiło otwarcie publicznej służby zdrowia pod nazwą Mościckie Centrum Medyczne SP ZOZ a oddział Wewnętrzny został przekształcony w Oddział dla osób przewlekle chorych z możliwością świadczenia opieki dla 40 pacjentów. Od 2013 roku przychodnia z nazwą Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (MCM) stała się spółką Gminy Miasta Tarnowa a Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy MCM jako forma stacjonarnej opieki długoterminowej rozpoczął swoją działalność w 2007 roku.

WARUNKI LOKALOWE:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponuje 81 łóżkami na dwóch piętrach budynku w salach 1, 2, 3 oraz 4 osobowych. Na II piętrze znajdują się 40 miejsc dla pacjentów, w tym 4 sale tzw. “zwiększonego dozoru” oraz pomieszczenia administracyjno-medyczne. Zwiększony dozór pielęgniarski oraz skoncentrownie niezbędnego specjalistycznego sprzętu medycznego (koncentratory tlenu, ssaki elektryczne,pulsoksymetry) zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pacjentom w najcięższym stanie. Do dyspozycjii pacjentów są także pomieszczenia i zaplecze do rehabilitacji, terapii zajęciowej/psychoterapii, sala pobytu dziennego oraz kaplica.

W 2017 roku w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. rozpoczęła się gruntowna modernizacja, która objęła kompleksowy remont całego budynku. W wyniku realizowanego zadania inwestycyjnego jest przeznaczenie powierzcni na I piętrze dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) tym samym zwiększenie potencjału do sprawowania opieki długoterminowej o 100%. W nowo wyremontowanych, nowoczesnych pomieszczeniach na I piętrze znajduje się 41 łóżek, sala terapii-rehabilitacji, sala pobytu dziennego oraz zaplecze medyczno-administracyjne.

about_small_2

AKTUALNE WYDARZENIA

ORGANIZACJA CZASU PRACY

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy czynny jest 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Przez cały ten czas nasi Pacjenci objęci są opieką lekarską oraz pielęgnacyjną.

Zapewniamy również dla Nich dostęp do:

REHABILITACJI:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.35

TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.35

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

odbywają się na wezwanie na terenie ZOL lub w szpitalu specjalistycznym.

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ:

od poniedziałku do soboty
w godzinach od 6.30 do 7.00
Msza Święta Niedzielna godz. 7.00

GODZINY POSIŁKÓW

ŚNIADANIE
w godzinach 8.45-9.30

OBIAD
w godzinach 13.00-13.45

KOLACJA
w godzinach 16.45-17.30

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KIEROWNIK ZOL

mgr Elżbieta Kurowska
poniedziałek – piątek
6.25 do 14.00
telefon (14) 68 80 599

SEKRETARIAT ZOL

mgr Małgorzata Pichla
poniedziałek – piątek
7.00-14.00
telefon (14) 68 80 599

LEKARZ ZOL

lek. Małgorzata Diduch
specjalizacja: choroby wewnętrzne
poniedziałek – czwartek 8.00 do 11.00 *
telefon (14) 688 05 22

* godziny udzielania informacji
na temat stanu zdrowia pacjentów
(w sutuacjach wyjątkowych możliwe inne godziny)

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Małgorzata Brudny
poniedziałek – piątek 6.25 do 14.00
telefon (14) 688 05 23

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

I piętro ZOL telefon (14) 688 05 20

II piętro ZOL  telefon (14) 688 05 24

ZASADY PRZYJĘĆ

Świadczenia zdrowotne w ZOL udzielane są w ramach refundacji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie za całkowitą odpłatnością.

W celu wszczęcia procedury przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy zgłosić się do ZOL Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z kompletem wymaganych dokumentów do przyjęcia.

W ramach kontraktu z NFZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi kolejkę oczekujących. W pierwszej kolejności przyjmowani są chorzy w najcięższym stanie – przenoszeni bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. Odpłatność za pobyt w ZOL /zakwaterowanie/ stanowi 70% dochodu chorego (np. emerytury). Świadczenia medyczne,pielęgnacyjne i rehabilitacyjne finansowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Barthel” otrzymują od 0 – 40 punktów. Do Zakładu nie są przyjmowani pacjenci, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia:

 • świadczenia udzielane przez lekarza,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarki,
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,
 • świadczenia psychologa,
 • terapię zajęciową,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy udziela świadczeń pobytowo-leczniczych- prywatnych za całkowitą odpłatnością.

W celu przyjęcia pacjenta w ramach pobytu komercyjnego należy złożyć następujące dokumenty

  • wniosek o przyjęcie do ZOL,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie i pozostawienie w ZOL,
  • poręczenie opiekuna,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie osoby wypisanej z ZOL do miejsca wyznaczonego miejsca zamieszkania,
  • kserokopie kart informacyjnych lub innej dokumentacji medycznej z leczenia w placówkach medycznych,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o umieszczenie w zakładzie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu opiekuna faktycznego bądź opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego osoby ubiegającej się o pobyt w ZOL.

Pacjent/ opiekun ustawowy po podpisaniu umowy komercyjnej z Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o. o umożliwia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym :

 • opiekę pielęgnacyjno – opiekuńczą (pielęgniarki i opiekuna medycznego),
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie
 • podstawową opiekę lekarską – lekarz ZOL/lekarz dyżurujący w razie konieczności udzielenia konsultacji,
 • zakwaterowania w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych wyposażonych w łóżko rehabilitacyjne,
 • wyżywienie (3 posiłki dziennie),
 • żywienie dojelitowe,
 • zapewnienia wyroby medyczne,
 • zapewnienia środki pielęgnacyjno-higieniczne

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego MCM Sp. z o.o. w godz. 7:00-14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (14) 688 05 23.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L → pobierz plik
  2. Skierowanie do ZO-L → pobierz plik
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie → pobierz plik
  4. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Barthel2 → pobierz plik
  5. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Glasgow → pobierz plik
  6. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego → pobierz plik
  7. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia → pobierz plik
  8. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia → pobierz plik
  9. Oświadczenie opłaty → pobierz plik
  10. Formularz udostępniania dokumentacji medycznej → pobierz plik
  11. WNIOSEK O PRZYJĘCIE → pobierz plik

Komercja

 1. Oświadczenie o przyjęciu do swojego miejsca zamieszkania → pobierz plik
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjecie i pozostanie w ZOL → pobierz plik
 3. Wniosek o przyjęcie do ZOL → pobierz plik
 4. Załącznik nr 4 UMOWA poręczenia ZOL → pobierz plik

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów w celu wpisania na listę oczekujących prosimy zabarać ze sobą:
– aktualną decyzję emerytalno – rentową
– dowód osobisty pacjenta i opiekuna
– legitymacje emeryta i rencisty

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego MCM Sp. z o.o.
lub Sekretariatu w godz. 7:00-14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (14) 688 05 23.