Nadrzędnym celem funkcjonowania Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej dla dorosłych

W ramach Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej funkcjonuje:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru medycznego personelu.

Hospicjum Stacjonarne udziela świadczeń obejmujących całościową, wszechstronną opiekę i leczenie pacjentów dotkniętych chorobami niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Misją Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Mościckim Centrum Medycznym
sp. z o.o.  jest profesjonalna opieka długoterminowa i hospicyjna

 

Kierownik Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

mgr Kurowska Elżbieta

Ordynator Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

lek. med. Damian Cieślikowski
specjalista: medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych

telefon (14) 688 05 25

Pielęgniarka  Oddziałowa

mgr piel. Onik Aneta

Pielęgniarka Koordynująca

mgr piel. Aneta Kijak-Minor

Lekarze

lek. med. Skrabacz-Poręba Maria
lek. med. Dec Krzysztof
lek. med. Leśniak Barbara
lek. med. Merska-Dziuban Krystyna
lek. med. Dziurda Barbara
lek. med. Banaś Renata
lek. med. Kholodniak Ohlena

telefon (14) 688 05 20

oraz pozostały zespół lekarzy, psycholodzy, neurologopeda, pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, personel pomocniczy.

 • Historia

  Historia leczenia stacjonarnego w Tarnowie- Mościcach rozpoczyna się w latach 1957-1959 kiedy wybudowano pierwsze skrzydło Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej i Szpitala– Zakładów Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty S.A.). Wówczas w przychodni oprócz licznych gabinetów specjalistycznych powstał oddział szpitalny na 50 miejsc. Zadaniem przyzakładowego lecznictwa była ochrona zdrowia pracowników fabryki Zakładów Azotowych. W 1977 r. dobudowano do istniejącej przychodni drugie skrzydło od strony zachodniej. Od 1976 r. Przychodnia Przyzakładowa weszła w skład Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej natomiast od 1996 r. została oddana pod Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. Jakość usług medycznych świadczonych dla pracowników Zakładów Azotowych gwarantowała wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. W przychodni powstała Poradnia Chorób Zawodowych dla potrzeb ówczesnego województwa tarnowskiego oraz Szpital, który miał charakter oddziału Wewnętrznego. Liczba osób objętych wówczas opieką profilaktyczną wynosiła około 10 tysięcy byłych i ówczesnych pracowników zatrudnionych zarówno w fabryce Zakładów Azotowych jak również firmach zlokalizowanych na terenach obecnej Grupy Azotów. Od 1 stycznia 1999 roku nastąpiło otwarcie publicznej służby zdrowia pod nazwą Mościckie Centrum Medyczne SP ZOZ a oddział Wewnętrzny został przekształcony w Oddział dla osób przewlekle chorych z możliwością świadczenia opieki dla 40 pacjentów. Od 2013 roku przychodnia z nazwą Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (MCM) stała się spółką Gminy Miasta Tarnowa. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy MCM jako forma stacjonarnej opieki długoterminowej rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Od 1 lipca 2022 r. powstał Oddział Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w ramach, którego funkcjonuje Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Hospicjum Stacjonarne.

 • Zasady Funkcjonowania

  ZOL udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (w szczególności od alkoholu).

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje podopiecznym:

  • świadczenia udzielane przez lekarza;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
  • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
  • świadczenia psychologa i neurologopedy;
  • terapię zajęciową;
  • leczenie farmakologiczne;
  • leczenie dietetyczne;
  • posługę duszpasterską
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
  • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

  TERAPIA ZAJĘCIOWA

  W ZOL-u zatrudnieni są terapeuci zajęciowi, których zadaniem jest usprawnianie pacjentów za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy do aktywnego spędzania czasu oraz do nawiązywania kontaktów między sobą i personelem.  Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej.  Dodatkowo w ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

  PSYCHOLOGIA I LOGOPEDIA

  Zadaniem zespołu psychologów pracujących w ZOL jest udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom, wspomaganie budowania motywacji do aktywnego uczestniczenia w życiu. Zespół wspomaga procesy psychicznej adaptacji pacjenta do nowych warunków życia oraz swojej niepełnosprawności. W czasie zajęć dążymy do rozwijania i utrzymywania funkcji poznawczych. Dokonujemy ocen funkcjonowania poznawczego pacjentów w celu wsparcia w doborze odpowiednich działań, które są niezbędne do efektywnego usprawniania osoby chorej. Psycholodzy nie tylko świadczą pomoc psychologiczną dla pacjentów, ale także udzielają wsparcia rodzinom, opiekunom chorych oraz wskazówek i porad pracownikom.

  REHABILITACJA

  W ZOL dla podopiecznych prowadzona jest rehabilitacja. Jest ona dostosowana do rodzaju jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego pacjenta. Pacjenci poddawani są ocenie fizjoterapeutycznej. Fizjoterapeuci przy współpracy z lekarzami prowadzącymi, na podstawie wyników testów, decydują o formie usprawniania. Tak by wykorzystanie możliwości terapeutycznych umożliwiało szybkie i nieinwazyjne postępowanie usprawniające oraz ograniczało okres niepełnosprawności.

  Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne tj. m.in. profilaktyka przeciwprzykurczowa, przeciwodleżynowa. Pacjenci mogą także korzystać z rehabilitacji grupowej na sali gimnastycznej, gdzie są zapewnione możliwości pracy na różnych przyrządach.

  OPIEKA DUSZPASTERSKA

  Posługa duszpasterska w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym obejmuje: sprawowanie Mszy świętej, Eucharystia, odprawianie nabożeństw liturgicznych, duszpasterstwo chorych. Głoszenie słowa Bożego w naszej kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego gdzie na stałe w Tabernakulum umieszczony jest Najświętszy Sakrament.

  Posługa duszpasterska:

  Msza Święta Niedzielna godz. 7.00

  DIETA

  Pacjenci ZOL mają zagwarantowane wyżywienie w oparciu o zawartą umowę z firmą zewnętrzną. Posiłki są przygotowywane i porcjowane przez personel ZOL. W ramach wyżywienia gwarantujemy 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Rodzaje diet oferowanych na podstawie zlecenia lekarskiego:

  • podstawowa
  • lekkostrawna
  • cukrzycowa
  • wątrobowa
  • miksowana

  Pacjenci żywieni dojelitowo zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują tzw. dietę przemysłową są to gotowe odżywki wykorzystywane w żywieniu dojelitowym.

 • Warunki Lokalowe

  Oddział Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej dysponuje 81 łóżkami na dwóch piętrach budynku w salach 1, 2, 3 oraz 4 osobowych.

  Na II piętrze placówki znajdują się 40 miejsc dla pacjentów, w tym 4 sale tzw. “zwiększonego dozoru medycznego”, sala pobytu dziennego, terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, kaplica, pomieszczenie „pro morte”, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia administracyjno-medyczne.

  I piętro oddziału dysponuje 41 łóżkami w tym dwie pojedyncze sale izolacyjne, sala terapii, pobytu dziennego, gabinet zabiegowy, zaplecze administracyjne.

  Oddział posiada niezbędny, specjalistyczny sprzęt medyczny np. koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pulsoksymetry, defibrylator co zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pacjentom w najcięższym stanie. Wyposażony jest również w profesjonalny sprzęt pomocniczy np. wózki inwalidzkie, materace, wanny jezdne, leżanki do transportu w pozycji leżącej, urządzenia rehabilitacyjne.

 • Polityka Jakości i Środowiskowa

  W Mościckim Centrum Medycznym jest ustanowiony i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015) oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015).

  Oddział Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej świadczy usługi w oparciu o standardy, normy , wymagania prawne i wymagania własne, wymagania klienta przy wykorzystaniu wiedzy i praktyki personelu poświadczonej stosownymi świadectwami, z zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia medycznego.

  Politykę zarządzania realizujemy poprzez:

  1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
  2. Indywidualne podejście do pacjenta i jego bliskich, rozpoznawanie oczekiwań pacjenta
   i rozwiązywanie jego problemów.
  3. Podnoszenie komfortu pobytu pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  4. Stwarzanie pracownikom właściwych warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji.
  5. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:
  • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami,
  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej,
  • doskonalenie organizacji pracy,
  • właściwą realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, innymi płatnikami
   i utrzymanie płynności finansowej,
  • dbanie o wizerunek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • cykliczne badanie potrzeb i poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników.
  1. Dbałość o otoczenie i środowisko naturalne.
  2. Spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań wynikających z realizowanych umów.
  3. Stałe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnego z wymogami normy ISO 9001 i 14001 poprzez monitorowanie procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy, analizę ryzyka, zapobieganie nieprawidłowościom i eliminowanie na bieżąco zidentyfikowanych niedociągnięć.
 • Akty Prawne

  Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej.

  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Warszawa, dnia 21 października 2015 r. Poz. 1658)
  • Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595)
  • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1239)
  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2190)
  • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 505)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1373)
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 576)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 537)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 październik 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • Regulamin Porządkowy

  Oddział Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej funkcjonuje w oparciu o Regulamin Porządkowy.

  Regulamin do pobrania

Zakład  Opiekuńczo – Leczniczy świadczy najwyższy standard usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewnia wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Do Zakładu przyjmowani są pacjenci na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej.

W ramach zawartej umowy z NFZ pacjent przebywający w ZOL ma zagwarantowane:

 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • świadczenia udzielane przez opiekuna medycznego
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • świadczenia neurologopedy;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
 • Zasady Przyjęć Pacjentów w Ramach NFZ

  Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na pobyt w ramach zawartej umowy z NFZ przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów z całej Polski. Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (w szczególności od alkoholu).

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, dlatego prowadzi rejestrację pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia, zwaną listą oczekujących na udzielenie świadczeń w ZOL. Wpisanie pacjenta na listę oczekujących następuje po złożeniu kompletnej dokumentacji na świadczenia ZOL.

  Dokumenty należy składać w Mościckim Centrum Medycznym w ZOL przy ulicy Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie-Mościcach, w godzinach pracy sekretariatu, od pon. – pt. w  godz. 7.00-14.00.​

  Szczegółowe informacje w sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności można uzyskać pod numerem telefonu 146880599, 146880523.

  Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta (do pobrania):

   1. Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L →pobierz plik
   2. Skierowanie do ZO-L →pobierz plik
   3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie →pobierz plik
   4. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Barthel2 →pobierz plik
   5. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Glasgow →pobierz plik
   6. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego →pobierz plik
   7. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia →pobierz plik
   8. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia →pobierz plik
   9. Oświadczenie opłaty →pobierz plik
   10. Formularz udostępniania dokumentacji medycznej OŚWIADCZENIE PACJENTA – ZOL→ pobierz plik
   11. WNIOSEK O PRZYJĘCIEpobierz plik
   12. Aktualny wynik badania HBs 
   13. Kserokopię historii choroby 

  oraz dla pacjentów ze skalą Barthel powyżej „0”

  1. Zaświadczenie od psychiatry o stanie zdrowia (ew. leczeniu i stosowaniu leków)
 • Opłaty

  Pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej – art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.164.poz 1027 z póź. zm).

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na pobyt w ramach zawartej umowy z NFZ przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów z całej Polski. Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (w szczególności od alkoholu).

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, dlatego prowadzi rejestrację pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia, zwaną listą oczekujących na udzielenie świadczeń w ZOL. Wpisanie pacjenta na listę oczekujących następuje po złożeniu kompletnej dokumentacji na świadczenia ZOL.

Dokumenty należy składać w Mościckim Centrum Medycznym w ZOL przy ulicy Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie-Mościcach, w godzinach pracy sekretariatu, od pon. – pt. w  godz. 7.00-14.00.​

Szczegółowe informacje w sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności można uzyskać pod numerem telefonu 146880599, 146880523.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta (do pobrania):

  1. Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L →pobierz plik
  2. Skierowanie do ZO-L →pobierz plik
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie →pobierz plik
  4. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Barthel2 →pobierz plik
  5. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Glasgow →pobierz plik
  6. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego →pobierz plik
  7. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia →pobierz plik
  8. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia →pobierz plik
  9. Oświadczenie opłaty →pobierz plik
  10. Formularz udostępniania dokumentacji medycznej OŚWIADCZENIE PACJENTA – ZOL→ pobierz plik
  11. WNIOSEK O PRZYJĘCIEpobierz plik
  12. Aktualny wynik badania HBs 
  13. Kserokopię historii choroby 

oraz dla pacjentów ze skalą Barthel powyżej „0”

 1. Zaświadczenie od psychiatry o stanie zdrowia (ew. leczeniu i stosowaniu leków)KIEROWNIK Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

mgr Elżbieta Kurowska
poniedziałek – piątek
6:25 do 14:00
telefon (14) 68 80 521,

ORDYNATOR Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

lek. med. Damian Cieślikowski
specjalista: medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych
telefon (14) 688 05 25

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Aneta Onik
poniedziałek – piątek 6:25 do 14:00
telefon (14) 68 80 524,

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

mgr piel. Aneta Kijak-Minor

poniedziałek – piątek 6:25 do 14:00
telefon (14) 68 80 520,

LEKARZE

lek. med. Skrabacz-Poręba Maria
lek. med. Dec Krzysztof
lek. med. Leśniak Barbara
lek. med. Merska-Dziuban Krystyna
lek. med. Dziurda Barbara
lek. med. Banaś Renata
lek. med. Khorodniak Ohlena

poniedziałek – piątek
telefon (14) 688 05 25

SEKRETARIAT

mgr Małgorzata Pichla
poniedziałek – piątek
7:00-14:00
telefon (14) 68 80 523,

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

I piętro

telefon (14) 688 05 20

II piętro

telefon (14) 688 05 24