Wizyta fizjoterapeutyczna

Mgr Fizjoterapii z 3 letnim doświadczeniem i specjalista w dziedzinie fizjoterapii określa, jakie zabiegi będzie obejmowała fizjoterapia u każdego pacjenta skierowanego na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

LEKARZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarza POZ) nie zawiera wskazania zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych. W przypadku skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

PACJENT

Rejestruje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na cykl zabiegów w Dziale fizjoterapii, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.

FIZJOTERAPEUTA

 • Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Plan fizjoterapeutyczny
 • Fizjoterapia
 • Ocena efektów terapii
 • Przekazanie informacji do lekarza kierującego

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA PIERWSZA W CYKLU ZABIEGOWYM:

 • założenie dokumentacji medycznej pacjenta,
 • przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego pacjenta, w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem procesu fizjoterapii, kwalifikacja pacjenta do procesu fizjoterapii oraz określenie celu terapii (krótkoterminowego i długoterminowego), zaplanowanie procesu fizjoterapii w oparciu o postawione cele,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach dopuszczalna jest modyfikacja planu terapii opisanego w skierowaniu wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji po konsultacji z lekarzem kierującym,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA PODCZAS CYKLU ZABIEGÓW:

 • modyfikacja planu terapii, jeżeli aktualnie realizowany plan nie pozwoli na osiągniecie celów określonych podczas pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego pacjenta poddawanego fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA NA ZAKOŃCZENIE CYKLU ZABIEGÓW:

 • przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego pacjenta, w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta po zakończeniu procesu fizjoterapii,
 • przygotowanie informacji dla lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie na cykl zabiegów zawierający opis efektów przeprowadzonego leczenia głównie w odniesieniu do stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego pacjenta poddawanego fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

INFORMACJA ZWROTNA DO LEKARZA KIERUJĄCEGO

Po ukończonym cyklu terapii fizjoterapeuta za pośrednictwem pacjenta przekazuje lekarzowi kierującemu informację o sposobie leczenia i efektach przeprowadzonej terapii. Dopuszcza się przekazanie tych informacji bezpośrednio do podmiotu, w którym wystawiono skierowanie.

Na pierwszą wizytę fizjoterapeutyczną, należy przynieść wyniki badań, (tj. RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową), dotyczącą leczonego schorzenia. Zaznaczmy, że w/w badania nie są warunkiem koniecznym do odbycia konsultacji, ale znacznie ułatwi diagnostykę, a co za tym idzie przyspieszy rozpoczęcie skutecznej terapii.

W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. wizyty fizjoterapeutyczne realizowane są w gab. 112 piętro I, zgodnie z godzinami wyznaczonymi w rejestracji.