Działając w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie opracowano Procedurę zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie

Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z:

 1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie Pobierz
 2. Klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pobierz
 3. Formularz zgłoszenia Pobierz
 4. Instrukcja dotycząca szyfrowania i przesyłania w formie elektronicznej zgłoszeń nieprawidłowości Pobierz

Celem procedury jest:

 • Utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Spółce poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych oraz kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości w zakresie interesu publicznego oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, ochrona Spółki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie przypadków nieprawidłowości
 • Zgłoszenie naruszenia prawa odbywa się na podstawie informacji uzyskanych w kontekście związanym ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu.
 • Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem podstawnego i bezpiecznego zarządzania i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminacji i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
 • Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności i gwarantują ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
 • Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.
 • Osoby dokonujące zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również osoby którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Spółce

 1. wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego pod adresem www.mcm.net.pl w zakładce /Procedura zgłaszania nieprawidłowości-Sygnalista
 2. dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@mcm.net.pl.
  a) w celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) Zgłoszenie powinny być wysyłane z adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy (w szczególności nie powinien zawierać imienia i nazwiska Sygnalisty, ani innych danych go identyfikujących). Zgodnie z Procedurą nie będzie podejmowanych żadnych prób ustania tożsamości Sygnalisty, który postanowił pozostać anonimowy, a jakiekolwiek działania w tym zakresie, w szczególności zlecenie ustalenia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy, stanowią Naruszenie.
 3. Pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów

a) w celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w §8 ust,1 pkt. 2) zgłoszenie powinno być wysłane w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Poufne” umieszczonej w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą ,,zgłoszenie nieprawidłowości – naruszeń prawa”. Przesyłka przekazywana jest bezpośrednio do rąk własnych Koordynatora ds. naruszeń. Korespondencja tak nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce,

 1. Ponadto zgłoszenie nieprawidłowości może nastąpić:a) osobiście u Koordynatora ds. naruszeń. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Koordynatora ds. naruszeń, dostępnego w godzinach od 7.00 – 14.35 w pokoju 101
  b) telefonicznie, nie podlegające rejestracji audio, pod nr tel. 14 6880511. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Koordynatora ds. naruszeń. 

   

  Osobą upoważnioną do obsługi naruszeń prawa jest Koordynator ds. naruszeń

Zgłoszenie może mieć charakter:

 1. Jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 2. Poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
 3. Anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

W przypadku gdy zgłoszenie jest:

 1. w oczywisty sposób bezzasadne;
 2. nie stanowi Naruszenia;
 3. przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 4. okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;
 5. nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy
  Procedury; postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się.

Aby treści zgłoszenia wysłane w formie elektronicznej były odpowiednio chronione należy je zaszyfrować

 1. Zaszyfrowany plik wysyłam jako załącznik wiadomości za pomocą: dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@mcm.net.pl
 2. Hasło do zaszyfrowanego wcześniej pliku należy przesłać na adres drugiej skrzynki mailowej: naruszenia@mcm.net.pl lub telefonicznie :146880511

Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia

1. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy Dyrektywy, pod warunkiem, że:

a) miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy

oraz

b) dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z art. 7 albo zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z art. 10 lub dokonały ujawnienia publicznego zgodnie z art. 15 Dyrektywy.

Warto wiedzieć – Przeczytaj zanim wyślesz zgłoszenie

Dokonując niniejszego zgłoszenia powinieneś:
1. działać w dobrej wierze,
2. posiadać uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonywać ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnić informacje, które są zgodne ze stanem Twojej wiedzy i ujawniać wszystkie znane Ci fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. zapoznać się z obowiązującą Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie,
Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega sankcji karnej określonej w ustawie Kodeks Karny.

Formularz

  Imię i Nazwisko
  Dane do kontaktu (adres e-mail lub adres do korespondencji)
  Status osoby dokonującej zgłoszenia np. pracownik
  Data zdarzenia
  Opis podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i skazaniem okoliczności faktycznych
  Wnioskuję o utajnienie moich danych osobowych

  Oświadczam, że zapoznałam się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych