PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ INSULINONIEZALEŻNĄ

Mościckie Centrum Medyczne realizacje program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną, który prowadzony jest przez lekarzy POZ. Adresatami programu są wszyscy pacjenci z rozpoznana cukrzycą insulinoniezależną.

CEL PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • uświadomienie pacjentom istoty choroby oraz możliwych powikłań,
  • nauczenie pacjenta samodzielnego oznaczania stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru oraz prowadzenie dzienniczka samokontroli,
  • nauczenie pacjenta podawania sobie insuliny za pomocą pena,
  • uświadomienie pacjentom roli diety i aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • zapobieganie powstawania powikłań,
  • poprawa efektywności prowadzenia procesu leczniczego, a co za tym idzie poprawa jakości życia pacjentów.

OPIS PRZEBIEGU EDUKACJI:

  1. Lekarz przekazuje Pacjentowi, u którego stwierdzono cukrzycę podstawowe informacje na temat choroby oraz możliwych powikłań.
  2. Lekarz edukuje pacjenta odnośnie roli zdrowego stylu życia oraz diety w leczeniu cukrzycy.
  3. Lekarz kieruje pacjenta do poradni diabetologicznej.
  4. Lekarz wydaje pacjentowi materiały edukacyjne oraz kieruje go do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego na pomiar glikemii oraz praktyczną naukę obsługi glukometru oraz pena (w przypadku pacjentów z włączoną insuliną).

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatorów POZ w gabinecie nr 23, parter lub telefonicznie pod numerem 14 688 05 88 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00.