Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Tarnowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Finansowanie.

Grant finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu.

Celem jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz zakup

środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Czas realizacji.

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wartość projektu.

Łączna wartość grantu wynosi 295 424,42 zł , z tego część A grantu w wysokości 295 424,42 zł, część B grantu w wysokości 0,00 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

– ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu

– ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu.