Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. prowadzi dokumentacje medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych w niej zawartych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu:

  • pacjentowi na jego wniosek,
  • na wniosek przedstawiciela ustawowego,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Na życzenie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej wykonywane są wyciągi, odpisy, kopie, wydruki dokumentacji medycznej lub sporządzana jest ona na elektronicznym nośniku danych, za odpłatnością określoną w Cenniku Usług Medycznych Mościckiego Centrum Medycznego. Zgodność dokumentacji z oryginałem potwierdza pracownik upoważniony przez Prezesa Zarządu.

Osoba, która chce odebrać dokumentację medyczną w imieniu pacjenta powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pisemne upoważnienie.

Druki do pobrania

● Formularz udostępniania dokumentacji medycznej – Oświadczenie→ pobierz plik
● Formularz udostępniania dokumentacji medycznej (dziecko) – Oświadczenie → pobierz plik
● Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej → pobierz plik

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia w związku z upływem okresu przechowywania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Rejestracji Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

● Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej → pobierz plik

Informacja o możliwości wydania dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia jest każdorazowo, zamieszczana jest na stronie internetowej oraz facebook.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069 z póź.zm.)