Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. prowadzi dokumentacje medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych w niej zawartych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu:

  • pacjentowi na jego wniosek,
  • na wniosek przedstawiciela ustawowego,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Na życzenie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej wykonywane są wyciągi, odpisy, kopie, wydruki dokumentacji medycznej, sporządzana jest ona na elektronicznym nośniku danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za odpłatnością określoną w Cenniku Usług Medycznych Mościckiego Centrum Medycznego. Zgodność dokumentacji z oryginałem potwierdza pracownik upoważniony przez Prezesa Zarządu.

Dokumentacja medyczna udostępniania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, następuje tylko wtedy, gdy Spółka jest w stanie potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Dokumentacja przekazywana jest wówczas na wskazany adres e-mailowy, która jest zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem. Hasło do pliku otrzymuje pacjent drogą telefoniczną lub w inny sposób nie związany z przekazywaną dokumentacją medyczną. 

Na życzenie pacjenta w placówce istniej możliwość, wglądu do dokumentacji medycznej, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci w punkcie ksero. Pacjent otrzymuje informacje o dacie, godzinie oraz miejscu udostępnienia. Wgląd do dokumentacji medycznej umożliwiony jest pod obecnością upoważnionego przez Prezesa Zarządu pracownika.

Osoba, która chce odebrać dokumentację medyczną w imieniu pacjenta powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pisemne upoważnienie.

Druki do pobrania

● Formularz udostępniania dokumentacji medycznej – Oświadczenie→ pobierz plik
● Formularz udostępniania dokumentacji medycznej (dziecko) – Oświadczenie → pobierz plik
● Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej → pobierz plik

Opłata za dokumentację medyczną:

  • kopia/wydruk 1 strony – 0,40 zł
  • uwierzytelniona kopia 1 strony – 0,45 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej – odpis – 1 strona – 14,00 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej – wyciąg – 1 strona – 14,00 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych- CD – 2,80 zł

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Prezes Zarządu zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się:

  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

1a) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;

1b) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. poz. 605), prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej kolejny raz w żądanym zakresie Placówka pobiera opłatę zgodnie z cennikiem.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia w związku z upływem okresu przechowywania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Rejestracji Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

● Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej → pobierz plik

Informacja o możliwości wydania dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia jest każdorazowo, zamieszczana jest na stronie internetowej oraz facebook. 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1545) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1304).