Każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia lub opinii, a nie ma przewidzianej odrębnej procedury odwoławczej, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta.

Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których wspomniano wcześniej. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od daty wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia.

Sprzeciw wraz z uzasadnieniem pacjenci mogą wysłać:

  • pisemnie na adres:
    Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    ul. Młynarska 46
    01-171 Warszawa

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rpp/sprzeciw-wobec-opiniiorzeczenia-lekarza