Medycyna pracy jest dziedziną, która bada wpływ środowiska pracy na pacjenta. Prócz tego zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy

zajmuje się przeprowadzeniem badań uczniów, kierowców, osób pracuj‘cych na morzu, nurków i płetwonurków a nawet osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Wszyscy lekarze zatrudnieni w poradni mają wszelkie uprawnienia do wystawiania zaświadczeń do prac wysokościowych, kierowców, dopuszczających do pracy, wstępnych, okresowych oraz monitorowania stanowisk pracy w zakładach.

Komplet badań wraz z konsultacjami lekarskimi ze wskazania lekarza medycyny pracy realizujemy w ciągu jednego dnia w naszym centrum medycznym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W ramach Poradni Medycyny Pracy zatrudniamy także lekarza z uprawnieniami do badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Zapraszamy do współpracy.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • pełen zakres badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania dla kierowców
 • badania wysokościowe
 • badania do pracy w ramach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • kompleksowe badania w ramach umów zawieranych z poszczególnymi zakładami pracy

REJESTRACJA:
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00
Gabinet nr. 217, II piętro

REJESTRACJA TELEFONICZNA:
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 14:00
pod numerem telefonu: 14 688 05 02

e-mail: medycynapracy@mcm.net.pl

Uwaga dostępny jest nowy wzór skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego dla firm które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Wzór skierowania na badania lekarskie dla firm, które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne→ pobierz plik

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną→ pobierz plik

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów → pobierz plik

E-Rejestracja Medycyna Pracy

 • Wypełnij formularz:

   Imię i nazwisko (wymagane):

   PESEL (wymagane):

   Dokładny Adres (wymagane):

   Numer telefonu:

   Adres email (wymagane)

   Nazwa Firmy

   Rodzaj badania

   wstępneokresowekontrolne

   Data rozpoczęcia pracy - dotyczy badań wstępnych

   Stanowisko

   Skan skierowania (wymagane):

   Akceptowane pliki: pdf,jpg,jpeg,png. Maksymalny rozmiar załącznika: 7mb.

   UWAGA:
   Oryginał skierowania w postaci papierowej, należy dostarczyć w dniu wizyty.

   Uwagi:

   1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest

   Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
   z siedzibą: ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów
   e-mail: mcm@mcm.net.pl

   2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

   3. Dane będą przetwarzane do celów:

   • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).

   Podstawa prawna:
   art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

   • Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

   Podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

   • Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

   Podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

   4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

   5. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.

   Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

   Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

   7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   8. Ma Pan/Pani prawo także prawo do przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe).

   9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

   [recaptcha recaptcha-643]


  Lekarze Laryngolodzy – Gabinet nr. 212, II piętro

  • lek. med. Foryś – Kuma Maria

  Lekarze Neurolodzy – Gabinet nr. 216, II piętro

  • lek. med. Bogusz Romualda

  • lek. med. Bystrowska – Serafin Renata

  Lekarze Okuliści – Gabinet nr. 215, II piętro

  • lek. med. Asztabska Anita

  • lek. med. Wyszkowska Danuta

  • lek. med. Sztorc Anna

  Psycholog – Gabinet nr. 211, II piętro

  • mgr Kuboń-Jedlińska Rozalia

  • mgr Czuczwara Dariusz

  Lekarze Medycyny Pracy – Gabinet nr. 216, II piętro

  • lek. med. Owsiak Maria

  • lek. med. Skrabacz-Poręba Maria

  • lek. med. Markowicz – Wilk Maria

  • lek. med. Szewczyk Adam

  Badania dla pracowników ochrony fizycznej

  • lek. med. Rafińska Anna