33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15
tel.: 14 68 80 511
adres e-mail:  sekretariat@mcm.net.pl

KRS 0000610101
Nr konta bankowego ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1722 1000 0090 3091 9980

 

Prezes: Marcin Mruk

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania publiczne, w szczególności w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób przewlekle chorych
 • działania na rzecz osób starszych
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działań edukacyjnych, oświatowych i naukowych
 • działalności charytatywnej
 • pomoc społeczna
 • działań kulturalnych
 • kultury fizycznej
about_small_2
about_small_3

Celem działania stowarzyszenia jest:

 • podejmowanie działań mających na celu optymalizację warunków bytowych a także zwiększenie liczby beneficjentów objętych opieką długoterminową i specjalistyczną
 • promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych z opieką długoterminową, geriatryczną oraz rehabilitacyjną
 • łamanie stereotypów poprzez edukację oraz propagowanie idei opieki długoterminowej, gerontologii i geriatrii ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek, pielęgniarzy i opiekunów,
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w zakresie gerontologii, geriatrii oraz opieki długoterminowej
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w zakresie gerontologii, geriatrii oraz opieki długoterminowej
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, oraz ich rodzin
 • działalność kulturalna służąca integracji i wspierania osób zależnych i ich opiekunów
 • działania na rzecz budowania dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • rozwój zawodowy i osobowy wolontariuszy poprzez pracę indywidualną oraz w grupie, zaangażowanie w tworzenie i realizację projektów, uczestnictwo w kursach szkoleniowych mających na celu przygotowanie do wykonywania konkretnych prac w ramach wolontariatu
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, także w formach integracyjnych
 • podejmowanie działań na rzecz osób starszych oraz wsparcie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup
 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym