Imię i nazwisko pacjenta (wymagane)

  PESEL*:

  Dokładny Adres:*

  telefon kontaktowy*:

  Adres email (wymagane)

  Kserokopia dotyczy:


  - wizyt lekarskich

  z okresu od do

  w poradni:

  u lekarza:


  - wyników badań:

  poradnia kierująca:

  lekarz zlecający:
  analityka z okresu od do
  rtg z okresu od do
  usg z okresu od do
  inne badania z okresu od do

  UWAGI:

  Kserokopię proszę:

  Uwierzytelnić za zgodność z oryginałembez uwierzytlenienia

  Po przyjęciu zamówienia otrzyma Pan / Pani informację zwrotną z możliwym terminem odbioru zamówionej kserokopii dokumentacji.

  Zamówienia mailowe kserokopii dokumentacji medycznej można dokonać za pomocą formularza:
  Formularz

  Punkt ksero czynny:
  pn, czw, pt w godz. 8:00 - 15:30
  wt, śr w godz. 9:00 - 16:30
  tel. 14 688 05 87

  Odbiór wykonanych kopii dokumentacji medycznej po godzinach pracy punktu ksero możliwy jest do godz. 20:00 w rejestracji ogólnej.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest

  Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  z siedzibą: ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów
  e-mail: mcm@mcm.net.pl

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  3. Dane będą przetwarzane do celów:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).

  Podstawa prawna:
  art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  • Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

  Podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

  • Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

  Podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

  5. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.

  Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

  Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  8. Ma Pan/Pani prawo także prawo do przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe).

  9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  [recaptcha recaptcha-643]