Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów.  

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • świadczenia profilaktyczne,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły. Pielęgniarki szkolne udzielające świadczeń to:

– st. piel. Maria Kuklińska
– mgr piel. Jadwiga Szarowicz 

Szkoły podlegające opiece pielęgniarki szkolnej do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. to:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów
  • Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów