Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje grant pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”

Celem projektu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówki POZ – Mościckiego Centrum Medycznego
sp. z o.o. w Tarnowie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu do dezynfekcji, sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej.

Wartość grantu wynosi:

25 400,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz

4 482,35 zł wkładu własnego.

Okres realizacji zadania grantowego: od 01.07.2022 r. do 31.10.2022 r.

Efektem realizacji projektu jest doposażenie Poradni Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ, Położnej POZ Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w:

  • środki ochrony indywidualnej tj. maski chirurgiczne, maski filtracyjne, rękawiczki jednorazowe, fartuch chirurgiczne wodoodporne, kombinezony ochronne, czepki ochronne jako środki niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia i zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziała negatywnym skutkom epidemii COVID-19,
  • w środki do dezynfekcji osobistej oraz urządzenie dezynfekujące (zamgławiacz) niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego,
  • w sprzęt medyczny (worki ambu z wyposażeniem – resuscytatory dla dzieci, niemowląt i dorosłych) jako sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19,
  • sprzętu medycznego: monitor pacjenta z Pulsoksymetrem YK-810B

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Typ projektu H.