Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Mościckiego Centrum Medycznego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi:

162 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz

24 300 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020.

Efektem realizacji projektu jest stworzenie w placówce bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu ZOL w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  2. Doposażenie ZOL w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
  3. Zapewnienie pacjentom placówki wyizolowanego strukturalnie miejsca – Ośrodek COVID-19. Przeprowadzenie remontu, adaptacji pomieszczeń, zakup odpowiedniego sprzętu oraz wyposażenia w sytuacji podejrzenia lub zachorowania pacjenta na COVID-19.
  4. Zapewnienie personelowi ZOL możliwości noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poprzez przygotowanie pomieszczenia na terenie placówki – zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Pomieszczenie jest przeznaczone dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 (wraz z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.