Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup wyposażenia do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Tarnowie”

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

1 140 706,25 zł Wydatki całkowite

406 674,00 zł Wydatki kwalifikowane

280 117,04 zł Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Budżet Państwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Efektem realizacji projektu jest zakup aparatu diagnostycznego RTG cyfrowego oraz stacji lekarsko/diagnostycznej mammograficzna/RTG wraz z systemami informatycznymi RIS/PACS.

Projekt ten przyczynia się do zwiększenia jakości i dostępności do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Uzyskiwane w wyniku badań nowoczesnym sprzętem radiogramy cechują się możliwie najwyższą jakością, co wpływa na lepszą interpretację i możliwość szybszej konsultacji ze specjalistami. Zakupiony sprzęt jest w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich grup odbiorców w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci.

Projekt „Zakup wyposażenia do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Tarnowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPMP.12.01.00. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, Działanie RPMP.12.01.00. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, Poddziałanie RPMP.12.01.03. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – SPR