logo_mcm_kolor

Jesteśmy firmą świadczącą usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, rehabilitacji, stomatologii, opieki psychiatrycznej i psychologicznej, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz medycyny pracy.

 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

 

Dążymy do umocnienia pozycji na lokalnym rynku usług medycznych, przy spełnieniu oczekiwań pacjentów i zwiększenia stopnia ich zadowolenia.

 

Celem naszym jest:

 • świadczenie usług i sprawowanie opieki, zgodnie z wymaganiami i aktualnym stanem wiedzy, oraz postępowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi,
 • zapewnienie dostępu do usług i zaspokojenie potrzeb przy maksymalnym wykorzystywaniu środków i zasobów,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom, ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko,
 • stałe powiększanie grona zadowolonych z naszych usług,
 • osiągnięcie stabilnej pozycji pod względem ekonomicznym.

 

Cele zamierzamy realizować poprzez:

 • wprowadzanie wewnętrznych standardów jakości i przestrzeganie ich realizacji,
 • stałą ocenę i podnoszenie jakości usług z uwzględnieniem opinii pacjentów,
 • utrzymywanie dobrych relacji między personelem medycznym a chorym i jego rodziną, zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji,
 • dobrą współpracę z dostawcami,
 • optymalizacji zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej, właściwego zarządzania odpadami , bezpieczeństwa środowiskowego używanych substancji chemicznych
 • współuczestnictwo pracowników w kreowaniu wizerunku firmy i strategii rozwoju,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • stałe unowocześnianie sprzętu medycznego i poprawę warunków leczenia pacjentów.
 

W naszych działaniach zobowiązujemy się do:

 

 • przestrzegania standardów, wymagań prawnych i innych,
 • ciągłego usprawnienia procesów i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

Dyrekcja Mościckiego Centrum Medycznego dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania systemu i weryfikuje przyjętą politykę jakości i środowiskową, dostosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka Jakości i Środowiskowa znana jest pracownikom Centrum, jest też podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

W imieniu personelu i swoim własnym deklaruję wolę realizacji wyznaczonych celów jakościowych i środowiskowych, a także stałe doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w Mościckim Centrum Medycznym.

 

 

Tarnów, 05 czerwca 2022           Prezes Zarządu
Jan Musiał