Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Zakończenie realizacji projektu „Pomocna dłoń”

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuje, iż z dniem 31.06.2021 r. zakończyło realizację projektu pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.02.03-12-0463/17 w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres 36 miesięcy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej pod numerem telefonu 14 6880523.

————————-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu jest utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego, Ośrodka Opieka Zastępcza oferującego całodobowy, bezpłatny 2-tygodniowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również w środowisku domowym podczas jednorazowej wizyty pielęgniarki środowiskowej 30 osób niesamodzielnych wraz z opiekunami. Łącznie 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych skorzysta z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

W ramach projektu działa całodobowe doradztwo telefoniczne – infolinia tel. 146880599. Wsparcie poprzez infolinię ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy opiekuńczej oraz zwiększenie dostępu opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, możliwości dofinansowań, korzystania ze świadczeń. W okresie realizacji projektu przewiduje się udzielenie 3240 indywidualnych porad telefonicznych. Działania informacyjno-edukacyjne w ramach infolinii kierowane są także do kadr różnych systemów (pracownicy medyczni, opieka społeczna i socjalna) związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi.

Kolejnym działaniem w ramach projektu są bezpłatne, jednodniowe szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych prowadzone przez pielęgniarki i fizjoterapeutów dla grup 15 osobowych w formie teoretycznego wykładu jak i praktycznych ćwiczeń. Szkolenia przeprowadzane są m.in. w zakresie: sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji oraz metod rehabilitacji domowej. Odbywają się cyklicznie w okresie trwania projektu.

Zadaniem projektu jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych poprzez czasowe odciążenie w opiece nad osobą niesamodzielną oraz kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na potrzeby wsparcie mające na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt realizowany jest przez Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie w partnerstwie z Gminą Tarnów, Gminą Wierzchosławice oraz Stowarzyszenie eMagra.

Wartość projektu: 4.193.283,46 zł

Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 3.564.290,94 zł

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Pomocna dłoń”

  współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Pomocna dłoń” oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Projekt realizowany jest w okresie: od 2 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.
  3. Projekt realizowany jest przez Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. wraz z Partnerami Projektu: Gminę Wierzchosławice, Gminę Tarnów oraz Stowarzyszeniem eMagra.
  Liderem projektu jest Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  4. Biuro Lidera Projektu mieści się w Mościckim Centrum Medycznym Sp .z o.o. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 15, Ośrodek- opieka zastępcza, II piętro, e-mail: pomocnadlon@mcm.net.pl
  5. Biura partnerów projektu mieszczą się w:
  a)Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, tel.14 631-90-30
  b) Urząd Gminy Tarnów, 33-110 Tarnów ul. Krakowska 19, tel. 14 688 01 01
  c) Stowarzyszenie eMagra, 33-100 Tarnów, ul. Św. Anny 5, tel. 510 964 648
  6. Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej projektu www.mcm.net.pl/pomocnadlon
  7. Udział w projekcie jest bezpłatny w trakcie realizacji projektu w latach 2018-2021.
  8. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 9.2.3 (konkurs nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17).
  9. Celem głównym projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.
  10. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz zasadą niedyskryminacji.
  11. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych (z możliwością pobrania) są dostępne na stronie internetowej projektu.

  § 2. Słownik pojęć

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
  1. Beneficjent – instytucja realizująca projekt „Pomocna Dłoń”, Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 15
  2. Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Zgodnie z literaturą przedmiotu, opiekun nieformalny to osoba, która dostarcza regularnego, trwałego, fizycznego i (lub) emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny, psychicznie chory albo jest osobą starszą, której psychofizyczną kondycję można określić jako słabą. Pojęcie opiekuna nieformalnego jest szersze niż pojęcie opiekuna rodzinnego, bowiem obejmuje ono zarówno rodzinę, jak i sąsiadów czy przyjaciół, którzy również mogą sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, niepełnosprawnym dzieckiem czy seniorem.
  3. Osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
  4. Projekt – Projekt pod nazwą „Pomocna Dłoń” realizowany przez Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  5. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie
  6. Wielokrotne wykluczenie społeczne – wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:
  a. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  f. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
  g. członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
  h. osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.),
  i. osoby niesamodzielne,
  j. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  k. osoby korzystające z PO PŻ.

  § 3. Zakres wsparcia

  1. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
  a. opieka zastępcza w Ośrodku nad osobami niesamodzielnymi
  b. usługi wsparcia w domu opiekuna faktycznego/osoby niesamodzielnej
  c. indywidualne poradnictwo dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ośrodku
  d. szkolenia grupowe/praktyki opiekuńcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
  e. poradnictwo dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i kadr różnych systemów w formie całodobowej infolinii
  2. Wsparcie w formie opieki zastępczej w Ośrodku polega na świadczeniu usługi opieki zastępczej, umożliwiającej czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna. Usługa będą świadczona w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.
  3. W ramach Ośrodka opieki zastępczej przewidziano pobyty do 2 tygodni, z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. pobyt opiekuna faktycznego w szpitalu, sanatorium). Każdy Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z bezpłatnych usług opiekuńczych nie częściej niż 1x w roku. Całodobowe świadczenia obejmować będą pielęgnację, opiekę i rehabilitację, wyżywienie, pomoc psychologa i terapeuty i zapewnią kontynuację leczenia farmakologicznego. Każda osoba niesamodzielna będzie dysponowała własnymi lekarstwami/ pampersami.
  4. Wsparcie w formie usługi wsparcia w domu opiekuna faktycznego/osoby niesamodzielnej polega na świadczeniu usług opiekuńczych przez pielęgniarkę środowiskową. Usługa ta przeznaczona jest w szczególności dla osób, których pobyt w obcym środowisku może być niewskazany z powodu zaleceń medycznych. Do dodatkowych zadań pielęgniarki środowiskowej będzie należało pełnienie roli menadżera opieki: indywidualne poradnictwo, praktyki opiekuńcze, informowanie o możliwościach dofinansowania i dostępnych świadczeniach, ułatwiających opiekę i podnoszących ich jakość.
  5. Wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ośrodku polega na udzielaniu porad przez fizjoterapeutę, psychologa i terapeutę zajęciowego, dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Poradnictwo może obejmować takie tematy jak:
  a. postępowanie z osobami chorymi,
  b. organizowanie prac terapeutycznych w celu poprawy sprawności manualnej osób niesamodzielnych i ich aktywizacji w warunkach domowych,
  c. wsparcie emocjonalne i kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego,
  d. zachowanie poprawnej relacji z podopiecznym,
  e. zapobieganie depresji i wypaleniu opiekunów,
  f. radzenie sobie ze stresem, ew. poczuciem winy,
  g. instruktaż wykonywania ćwiczeń, prostych zabiegów medycznych, oklepywania, prostych form masażu i zabiegów rehabilitacyjnych, pomiaru ciśnienia, opatrywania ran, zmiany worków stomijnych i pielęgnacji odleżyn, przystosowania mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i stosowanie prostych przyborów rehabilitacyjnych.
  6. Wsparcie w formie szkoleń grupowych/praktyk opiekuńczych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych polega na przeprowadzeniu 16 szkoleń grupowych dla grup 15-osobowych prowadzonych zarówno w formie teoretycznego wykładu, jak i praktycznych ćwiczeń. W trakcie uwzględniono przerwę kawową i lunch dla uczestników szkolenia. Ramowy program szkolenia obejmuje następujące tematy:
  a. Przygotowanie otoczenia pacjenta (łóżko, wózek, materac, łazienka),
  b. Organizacja pracy przy chorym ( w tym informacja o funkcjonujących grupach wsparcia środowiskowego),
  c. Ergonomiczna praca przy chorym (podnoszenie, przesadzanie, kąpiel),
  d. Profilaktyka odleżyn i pielęgnacja skóry,
  e. Leczenie ran odleżynowych,
  f. Zalecenia dietetyczne,
  g. Edukacja rodziny o zagrożeniach wynikających z unieruchomienia pacjenta,
  h. Sposoby karmienia pacjenta przewlekle chorego,
  i. Komunikowanie się z chorym, personelem i rodziną,
  j. Wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych.
  Szczegółowe zasady organizacji/rekrutacji szkoleń i praktyk opiekuńczych określa załącznik nr 9. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie określa załącznik nr 10.
  7. Wsparcie w formie poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i kadr różnych systemów w formie całodobowej infolinii polega na prowadzeniu całodobowych konsultacji telefonicznych, podczas których pielęgniarki odpowiadać będą na pytania opiekunów osób niesamodzielnych, udzielać indywidualnych. Do obowiązków obsługujących infolinię należeć będzie udzielanie informacji dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych na temat właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi, oraz informowanie zarówno opiekunów, jak i kadry różnych systemów na temat poruszania się po różnych systemach udzielających pomocy, dofinansowań, świadczeń i dostępnego wsparcia ułatwiającego opiekę i podnoszącego jakość życia osób niesamodzielnych np. możliwości wypożyczenia sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego.
  8. Całodobowa infolinia będzie dostępna pod numerem 14 6880 599

  § 4. Uczestnicy projektu

  1. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.
  2. Projekt obejmuje osoby niesamodzielne mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

  § 5. Warunki uczestnictwa

  Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria włączenia:
  a) mieszkać na terenie subregionu tarnowskiego
  b) być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  c) być opiekunem nieformalnych osoby niesamodzielnej
  d) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas realizacji projektu;
  e) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno-życiowej;
  f) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na objecie opieką zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Wsparcia i Opieki.
  g) warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem Porządkowym Ośrodka opieka zastępcza jako załącznik do umowy,
  h) osoby niesamodzielne będą dysponowały własnymi lekarstwami/pampersami.

  § 6. Ogólne zasady i etapy naboru

  1. W ramach realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 800 osób – uczestników projektu.
  • 370 osób niesamodzielnych objętych „Opieką zastępczą” w Ośrodku
  • 30 osób niesamodzielnych objętych wsparciem bezpośrednio w domu
  • 400 opiekunów/ek osób niesamodzielnych, którym udzielono niezbędnego instruktażu w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną (160 osób), bądź którzy uczestniczyli w praktykach (szkoleniach) opiekuńczych (240 osób).
  2. Proces rekrutacji do Ośrodka opieka zastępcza składa się z następujących etapów:
  a) ETAP 1 – Rekrutacja formalna – złożenie formularzy zgłoszeniowych, weryfikacja formalna formularzy oraz utworzenie list rankingowych na koniec każdego dwutygodniowego cyklu rekrutacji.
  b) ETAP 2 – Podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej – oparta o oświadczeniu o dochodach osoby niesamodzielnej oraz inne dokumenty dostarczone przez kandydata.
  c) ETAP 3 – Podstawowa ocena samodzielności osoby niesamodzielnej oparta o dostarczoną zmodyfikowaną skalę Barthel – Opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i Opieki dla uczestników/czek projektu, u których stwierdzono zasadność przyznania usług opiekuńczych dokonana przez Zespół kwalifikacyjny (lekarz, psycholog).
  3. Rekrutacja do wsparcia dla osób niesamodzielnych w Ośrodku będzie prowadzona w sposób ciągły, podzielony na dwutygodniowe cykle pobytowe.
  4. Formularz rekrutacyjny oraz Harmonogram terminów pobytu wraz z ewentualnymi aktualizacjami będzie udostępniany na stronie internetowej projektu www.mcm.net.pl/pomocnadlon

  § 7. Rekrutacja uczestników

  1. Rekrutację do projektu prowadzi Lider projektu tj. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  2. Priorytetowo będą przyjmowane osoby :
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 pkt),
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (1 pkt)
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (2 pkt – stopień umiarkowany, 3 pkt – stopień znaczny),
  • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (3 pkt),
  • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (2 pkt),
  • z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (2 pkt),
  • mieszkające w gminie objętej programem (1 pkt)
  • Kobiety (1 pkt)
  • leżące, poruszające się na wózkach inwalidzkich/przy pomocy urządzeń (leżące – 2 pkt, pozostałe wymienione – 1 pkt),
  3. W przypadku, gdy kilka osób otrzyma tę samą liczbę punktów, decydujący będzie niższy wskaźnik w skali Barthel.
  4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do biura Lidera projektu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych ze wskazaną wnioskowaną formą wsparcia.
  5. Dokumenty rekrutacyjne składają łącznie osoba niesamodzielna i jej opiekun nieformalny.
  6. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie (z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej Lidera – ePUAP).
  7. Za datę złożenia formularza, przyjmuje się datę wpływu poprawnie wypełnionego formularza a nie datę wysłania formularza.
  8. Kandydat/ka do uczestnictwa w projekcie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem przedkłada formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  9. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu www.mcm.net.pl/pomocnadlon oraz w formie papierowej w instytucji wskazanej w załączniku nr 2.
  10. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie na właściwym formularzu zgłoszenia, w języku polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone ze względów formalnych, chyba, że osoba składająca wniosek dokona jego korekty. W powyższym przypadku datą złożenia wniosku będzie data złożenia poprawnie wypełnionej korekty wniosku.
  11. Istnieje możliwość wypełniania dokumentów aplikacyjnych w Biurze Lidera Projektu.
  12. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa.
  13. Weryfikacja formularzy zgłoszenia obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów aplikacyjnych, tj.:
  • czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie,
  • czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami,
  • czy formularz zgłoszeniowy został kompletnie wypełniony i zawiera właściwe załączniki,
  • czy formularz zgłoszeniowy został podpisany w wymaganych miejscach,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 4 i § 5 niniejszego Regulaminu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu zapoznał/a się i zaakceptował/a zapisy Regulaminu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji i realizacji projektu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu podpisał/a oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

  14. Beneficjent dokonuje weryfikacji formalnej dokumentów złożonych w danej instytucji samodzielnie, poprzez utworzone komisje rekrutacyjne, które odpowiadają za rekrutację formalną, weryfikację formularzy i utworzenie list rankingowych Kandydatów/tek składających u nich dokumenty rekrutacyjne. Lider projektu tworząc listę osób zakwalifikowanych formalnie do projektu.
  15. W trakcie oceny Beneficjent wzywa Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalnych uprawniających do udziału w Projekcie oraz/lub potwierdzających przynależność do grup preferowanych.
  16. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do danego cyklu pobytowego przekroczy dostępną liczbę miejsc, Kandydaci/tki zostaną włączeni do kolejnego pierwszego wolnego cyklu lub wpisywane na listy rezerwowe. Udział w projekcie będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsca.
  17. Informacja na temat przejścia rekrutacji do projektu wraz z informacją na temat terminu przeprowadzenia wsparcia będzie przekazywana Kandydatowi/tce telefonicznie lub z wykorzystaniem innych danych teleadresowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.
  18. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji.
  19. W przypadku, gdy osoba formalnie zakwalifikowana do projektu nie odbierze telefonu oraz nie poda innej formy kontaktu, pracownik projektu zobowiązany jest do podjęcia minimum dwóch dodatkowych prób kontaktu o innych porach dnia lub w innych dniach.
  20. W przypadku bezskutecznych minimum trzech prób kontaktu telefonicznego z osobą zakwalifikowaną do projektu, osoba ta nie ma zagwarantowanego udziału w projekcie, zostaje przesunięta na listę rezerwową, a jej dalszy udział uzależniony jest od dostępnych miejsc w projekcie.
  21. Podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej jest dokonywana na podstawie oświadczenia o dochodach osoby niesamodzielnej. Celem oceny są ewentualne działania wspierające podczas pobytu w Ośrodku opieka zastępcza – zabezpieczenia osoby niesamodzielnej w leki i pieluchomajtki.
  22. Podstawowa ocena samodzielności pacjenta oparta jest o skalę Barthel. Wszystkie osoby niesamodzielne zakwalifikowane formalnie do projektu przedkładają ocenę stopnia sprawności w zmodyfikowanej skali Barthel wypełnioną przez lekarza POZ lub pielęgniarkę środowiskową. Formularz może zostać wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową jednak wówczas do formularza należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza lub inny dokument który wraz ze skalą Barthel potwierdzi przynależność do grupy osób niesamodzielnych np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokument potwierdzający wiek (jeżeli niesamodzielność wynika z wieku). Wzór skali Barthel stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji.
  23. Osoba niesamodzielna zobowiązana jest przedłożyć oprócz skali Barthel:
  • zaświadczenie od lekarza POZ o stanie zdrowia,
  • dokument, zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający tożsamość (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy OPS (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (jeżeli dotyczy);

  24. Na podstawie oceny formalnej, oceny samodzielności oraz sytuacji materialno-życiowej zespół kwalifikacyjny wypełnia Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki osoby niesamodzielnej.
  25. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., jako Lider Projektu, zobowiązuje się do prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

  § 8. Zobowiązania uczestników projektu

  1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuję się otrzymanie pierwszej formy wsparcia. Wsparcie w Ośrodku opieka zastępcza trwa 14 dni -cykl pobytu z możliwością przedłużenia max. do 30 dni w uzasadnionych przypadkach. Zespół kwalifikacyjny na podstawie indywidualnej oceny sytuacji osoby niesamodzielnej wyraża bądź nie zgodę na przedłużenie pobytu.
  2. W związku z udziałem w projekcie Uczestnik/czka podpisuje opracowany Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki oraz umowę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są także do:
  a) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń” (załącznik nr 3 );
  c) wypełnienia formularza zawierającego dane uczestników indywidualnych projektu „Pomocna dłoń” niezbędnych do przetwarzania w Centralnym systemie teleinformatycznym (załącznik nr 2);
  d) każdorazowego powiadomienia o zmianie danych osobowych przekazanych podczas procesu rekrutacji;
  e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.
  Brak złożenia i podpisania dokumentów wymienionych powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.
  4. Zakończenie uczestnictwa w projekcie lub w jego części następuje z chwilą:
  a) wygaśnięcia umowy trójstronnej w związku ze zrealizowaniem wsparcia określonego w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki dla Uczestnika/czki projektu;
  b) przerwania uczestnictwa przed zrealizowaniem zaplanowanych działań w związku z rezygnacją z uczestnictwa lub znacznym pogorszeniem stanu zdrowia uniemożliwiającym dalsze świadczenie usług;
  d) brakiem złożenia i podpisania dokumentów wymaganych w ramach realizacji projektu
  e) skreśleniem z listy uczestników wskutek braku możliwości świadczenia usług przewidzianych w projekcie;
  f) wygaśnięcia umowy za porozumieniem stron lub z innych powodów, o których mowa w umowie
  5. Zamiar skreślenia z listy odbiorców danej formy wsparcia komunikuje zainteresowanej osobie w sposób pisemny, telefoniczny lub z wykorzystaniem innych danych teleadresowych osoby zainteresowanej – jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników projektu.
  6. Uczestnik/czka projektu może zgłosić zamiar rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub jego części w formie pisemnej. Zgłoszenie rezygnacji powinno być sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu lub obejmować jako minimum następujące informacje:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • PESEL uczestnika,
  • datę rezygnacji,
  • powód rezygnacji.
  7.Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

  § 9. Postanowienia końcowe

  1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Informacje o ewentualnej zmianie Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń”: www.mcm.net.pl/pomocnadlon
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.07.2018 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 • Załączniki

   1. Załącznik nr 1 Baza teleadresowa → pobierz plik
   2. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy → pobierz plik
   3. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa → pobierz plik
   4. Załącznik nr 4 Infolinia → pobierz plik
   5. Załącznik nr 5 Rezygnacja → pobierz plik
   6. Załącznik nr 6 Zmodyfikowana skala Barthel → pobierz plik
   7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o dochodach → pobierz plik
   8. Załącznik nr 8 Regulamin Ośrodek opieka zastępcza → pobierz plik
   9. Załącznik nr 9 Zasady organizacji rekrutacji szkoleń → pobierz plik
   10. Załącznik nr 10 Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu → pobierz plik
   11. Dane uczestnika projektu – szkolenia/praktyki opiekuńcze → pobierz plik
 • Wsparcie w ramach całodobowej Infolinii

  INFOLINIA

  W ramach projektu „Pomocna dłoń” od 1 sierpnia 2018 roku prowadzona jest całodobowa konsultacja telefoniczna w formie INFOLINII – czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Infolinia obsługiwana jest przez pielęgniarki i dedykowana dla opiekunów osób niesamodzielnych, kadr różnych systemów oraz osób niesamodzielnych.

  Podczas rozmowy telefonicznej można zasięgnąć informacji na temat:

  • realizowanego projektu „Pomocna dłoń” (form wsparcia, rekrutacji, celu projektu)

  • właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi (pielęgnacji, higieny, diety)

  • możliwości skorzystania przez osobę niesamodzielną z dofinansowań oraz świadczeń medycznych

  • dostępnego wsparcia ułatwiającego opiekę nad osobą niesamodzielną (wypożyczenia sprzętu)

  NUMER INFOLINII: 14 688 05 99

 • Wsparcie w Ośrodku Opieka Zastępcza

  W ramach Ośrodka Opieka Zastępcza przewidziano 2 tygodniowe pobyty dla osoby niesamodzielnej, z możliwością przedłużenia do 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. pobyt opiekuna faktycznego w szpitalu, sanatorium).

  Całodobowe świadczenia w Ośrodku obejmują: pielęgnację, opiekę, rehabilitację, porady psychologa, zajęcia z terapeutą zajęciowym, wyżywienie jak również zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego.

  Każda osoba niesamodzielna dysponuje własnymi lekarstwami i pampersami i może skorzystać z bezpłatnych usług opiekuńczych w Ośrodku nie częściej niż 1x w roku.

  Wsparciem w ramach Ośrodka Opieka Zastępcza objęty jest również opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej, który może skorzystać z Indywidualnego poradnictwa udzielanego przez psychologa, fizjoterapeutę bądź terapeutę zajęciowego. Opiekunowi udzielane są również porady, wskazówki oraz niezbędne informacje, dzięki którym opieka nad osobą niesamodzielną  w środowisku domowym może być łatwiejsza.

  Warunki uczestnictwa

  Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria włączenia:

  a) mieszkać na terenie subregionu tarnowskiego
  b) być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  c) być opiekunem nieformalnych osoby niesamodzielnej
  d) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas realizacji projektu;
  e) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno-życiowej;
  f) wyrazić na piśmie świadomą zgodę na objecie opieką zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Wsparcia i Opieki.
  g) warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem Porządkowym Ośrodka opieka zastępcza jako załącznik do umowy,
  h) osoby niesamodzielne będą dysponowały własnymi lekarstwami/pampersami.

  Ogólne zasady i etapy naboru

  1. W ramach realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 800 osób – uczestników projektu.
  • 370 osób niesamodzielnych objętych „Opieką zastępczą” w Ośrodku
  • 30 osób niesamodzielnych objętych wsparciem bezpośrednio w domu
  • 400 opiekunów/ek osób niesamodzielnych, którym udzielono niezbędnego instruktażu w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną (160 osób), bądź którzy uczestniczyli w praktykach (szkoleniach) opiekuńczych (240 osób).
  2. Proces rekrutacji do Ośrodka opieka zastępcza składa się z następujących etapów:
  a) ETAP 1 – Rekrutacja formalna – złożenie formularzy zgłoszeniowych (pobierz załącznik nr 2), weryfikacja formalna formularzy oraz utworzenie list rankingowych na koniec każdego dwutygodniowego cyklu rekrutacji.
  b) ETAP 2 – Podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej – oparta o oświadczeniu o dochodach osoby niesamodzielnej oraz inne dokumenty dostarczone przez kandydata.
  c) ETAP 3 – Podstawowa ocena samodzielności osoby niesamodzielnej oparta o dostarczoną zmodyfikowaną skalę Barthel – Opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i Opieki dla uczestników/czek projektu, u których stwierdzono zasadność przyznania usług opiekuńczych dokonana przez Zespół kwalifikacyjny (lekarz, psycholog).
  3. Rekrutacja do wsparcia dla osób niesamodzielnych w Ośrodku będzie prowadzona w sposób ciągły, podzielony na dwutygodniowe cykle pobytowe.
  4. Formularz rekrutacyjny oraz Harmonogram terminów pobytu wraz z ewentualnymi aktualizacjami będzie udostępniany na stronie internetowej projektu www.mcm.net.pl/pomocnadlon

  Rekrutacja uczestników

  1. Rekrutację do projektu prowadzi Lider projektu tj. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  2. Priorytetowo będą przyjmowane osoby :
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 pkt),
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (1 pkt)
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (2 pkt – stopień umiarkowany, 3 pkt – stopień znaczny),
  • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (3 pkt),
  • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (2 pkt),
  • z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (2 pkt),
  • mieszkające w gminie objętej programem (1 pkt)
  • Kobiety (1 pkt)
  • leżące, poruszające się na wózkach inwalidzkich/przy pomocy urządzeń (leżące – 2 pkt, pozostałe wymienione – 1 pkt),
  3. W przypadku, gdy kilka osób otrzyma tę samą liczbę punktów, decydujący będzie niższy wskaźnik w skali Barthel.
  4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do biura Lidera projektu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych ze wskazaną wnioskowaną formą wsparcia.
  5. Dokumenty rekrutacyjne składają łącznie osoba niesamodzielna i jej opiekun nieformalny.
  6. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie (z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej Lidera – ePUAP).
  7. Za datę złożenia formularza, przyjmuje się datę wpływu poprawnie wypełnionego formularza a nie datę wysłania formularza.
  8. Kandydat/ka do uczestnictwa w projekcie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem przedkłada formularz zgłoszeniowy, (pobierz załącznik nr 2)
  9. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie na właściwym formularzu zgłoszenia, w języku polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone ze względów formalnych, chyba, że osoba składająca wniosek dokona jego korekty. W powyższym przypadku datą złożenia wniosku będzie data złożenia poprawnie wypełnionej korekty wniosku.
  10. Istnieje możliwość wypełniania dokumentów aplikacyjnych w Biurze Lidera Projektu.
  11. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa.
  12. Weryfikacja formularzy zgłoszenia obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów aplikacyjnych, tj.:
  • czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie,
  • czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami,
  • czy formularz zgłoszeniowy został kompletnie wypełniony i zawiera właściwe załączniki,
  • czy formularz zgłoszeniowy został podpisany w wymaganych miejscach,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 4 i § 5 Regulaminu organizacyjnego projektu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu zapoznał/a się i zaakceptował/a zapisy Regulaminu organizacyjnego projektu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji i realizacji projektu,
  • czy potencjalny Uczestnik/czka projektu podpisał/a oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
  13. Beneficjent dokonuje weryfikacji formalnej dokumentów złożonych w danej instytucji samodzielnie, poprzez utworzone komisje rekrutacyjne, które odpowiadają za rekrutację formalną, weryfikację formularzy i utworzenie list rankingowych Kandydatów/tek składających u nich dokumenty rekrutacyjne. Lider projektu tworząc listę osób zakwalifikowanych formalnie do projektu.
  14. W trakcie oceny Beneficjent wzywa Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalnych uprawniających do udziału w Projekcie oraz/lub potwierdzających przynależność do grup preferowanych.
  15. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do danego cyklu pobytowego przekroczy dostępną liczbę miejsc, Kandydaci/tki zostaną włączeni do kolejnego pierwszego wolnego cyklu lub wpisywane na listy rezerwowe. Udział w projekcie będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsca.
  16. Informacja na temat przejścia rekrutacji do projektu wraz z informacją na temat terminu przeprowadzenia wsparcia będzie przekazywana Kandydatowi/tce telefonicznie lub z wykorzystaniem innych danych teleadresowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.
  17. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji.
  18. W przypadku, gdy osoba formalnie zakwalifikowana do projektu nie odbierze telefonu oraz nie poda innej formy kontaktu, pracownik projektu zobowiązany jest do podjęcia minimum dwóch dodatkowych prób kontaktu o innych porach dnia lub w innych dniach.
  19. W przypadku bezskutecznych minimum trzech prób kontaktu telefonicznego z osobą zakwalifikowaną do projektu, osoba ta nie ma zagwarantowanego udziału w projekcie, zostaje przesunięta na listę rezerwową, a jej dalszy udział uzależniony jest od dostępnych miejsc w projekcie.
  20. Podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej jest dokonywana na podstawie oświadczenia o dochodach osoby niesamodzielnej. Celem oceny są ewentualne działania wspierające podczas pobytu w Ośrodku opieka zastępcza – zabezpieczenia osoby niesamodzielnej w leki i pieluchomajtki.
  21. Podstawowa ocena samodzielności pacjenta oparta jest o skalę Barthel. Wszystkie osoby niesamodzielne zakwalifikowane formalnie do projektu przedkładają ocenę stopnia sprawności w zmodyfikowanej skali Barthel wypełnioną przez lekarza POZ lub pielęgniarkę środowiskową. Formularz może zostać wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową jednak wówczas do formularza należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza lub inny dokument który wraz ze skalą Barthel potwierdzi przynależność do grupy osób niesamodzielnych np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokument potwierdzający wiek (jeżeli niesamodzielność wynika z wieku). Wzór skali Barthel stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji.
  22. Osoba niesamodzielna zobowiązana jest przedłożyć oprócz skali Barthel:
  • zaświadczenie od lekarza POZ o stanie zdrowia,
  • dokument, zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający tożsamość (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy OPS (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy);
  • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (jeżeli dotyczy)
  23. Na podstawie oceny formalnej, oceny samodzielności oraz sytuacji materialno-życiowej zespół kwalifikacyjny wypełnia Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki osoby niesamodzielnej.
  24. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., jako Lider Projektu, zobowiązuje się do prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacyjnym projektu.

 • Wsparcie w Środowisku Domowym

  Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej tzw. środowiskowa w ramach projektu Pomocna dłoń podczas jednorazowej wizyty w środowisku domowym udziela opiekunowi osoby niesamodzielnej przeszkolenia, wskazówek, porad, niezbędnych informacji dotyczących opieki. Informuje również o  możliwościach dofinansowań,  dostępnych świadczeniach ułatwiających opiekę, tym samym podnoszących jakość życia osób niesamodzielnych przebywających w środowisku domowym. Podczas tej wizyty otrzymuje wsparcie również osoba niesamodzielna, której mogą zostać udzielone poniższe świadczenia zdrowotne, w zależności od indywidualnych potrzeb:

  Świadczenia pielęgnacyjne:

  • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
  • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Przygotowywania do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

  Świadczenia usprawniające:

  • Koordynacji i współdziałania w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
  • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.

  Świadczenia lecznicze:

  • Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych.
  • Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego.
  • Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna.
  • Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
  • Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
  • Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
  • Wykonywanie zleceń lekarskich.
  • Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących.
  • Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
  • Zdejmowanie szwów.
  • Stawianie baniek lekarskich.
  • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  Aby skorzystać ze świadczeń pielęgniarki środowiskowej w domu osoby niesamodzielnej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  14 68 80 523   /  696 288 624  w godz. 7.00-14.30 lub e-mail: pomocnadlon@mcm.net.pl

  Warunkiem skorzystania z danych świadczeń jest wypełnienie również DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (Deklaracja) zarówno przez opiekuna jak i osobę niesamodzielną.

 • Wsparcie w ramach Praktyk Opiekuńczych – Szkolenia

  Informacje ogólne

  1. Szkolenia/praktyki opiekuńcze kierowane są dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych i kadr.
  2. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  3. Szkolenia organizowane w ramach projektu mają charakter szkoleń otwartych, na które mogą zapisać się opiekunowie nieformalni/faktyczni osób niesamodzielnych.
  4. Szkolenia organizowane są cyklicznie w zaplanowanych terminach, w okresie realizacji projektu.
  5. Szkolenia organizowane w ramach projektu to szkolenia stacjonarne, realizowane
  w budynku Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
  6. Proponowane terminy i miejsce organizacji szkoleń ustalane są przez Organizatora projektu i ogłaszane na stronie internetowej www.mcm.net.pl/pomocnadlon
  7. Formą prowadzenia szkoleń są wykłady i ćwiczenia podczas których opiekunowie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.
  8. Szkolenia są jednodniowe a ich czas trwania uzależniony będzie od tematu szkolenia.
  9. Grupa szkoleniowa liczy 15 uczestników.
  10. Decyzję o uruchomieniu/odwołaniu szkolenia podejmuje organizator szkolenia.
  11. Uczestnicy szkoleń są informowani o rozpoczęciu/odwołaniu realizacji szkolenia drogą mailową i/lub telefonicznie najpóźniej na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
  12. Tematyka szkoleń obejmować będzie w szczególności m.in. następujące zagadnienia:
  – Przygotowanie otoczenia pacjenta (łóżko, wózek, materac, łazienka),
  – Organizacja pracy przy chorym ( w tym informacja o funkcjonujących grupach wsparcia środowiskowego),
  – Ergonomiczna praca przy chorym (podnoszenie, przesadzanie, kąpiel),
  – Profilaktyka odleżyn i pielęgnacja skóry,
  – Leczenie ran odleżynowych,
  – Zalecenia dietetyczne,
  – Edukacja rodziny o zagrożeniach wynikających z unieruchomienia pacjenta,
  – Sposoby karmienia pacjenta przewlekle chorego,
  – Komunikowanie się z chorym, personelem i rodziną,
  – Wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

  Zasady rekrutacji uczestników szkolenia

  1. Uczestnikiem szkolenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być opiekun nieformalny/faktyczny osób niesamodzielnych.
  2. Rekrutacja do udziału w szkoleniach prowadzona jest w sposób ciągły przez Organizatora.
  3. Rekrutacja rozpoczyna się od lipca 2018 r. i trwa do wyczerpania miejsc przewidzianych
  w projekcie.
  4. Osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcia szkoleniowego w ramach projektu zobowiązana jest do złożenia w siedzibie Organizatora formularza zgłoszeniowego (pobierz załącznik nr 10,  dane uczestnika projektu) oraz wskazania terminu w którym deklaruje swój udział. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.mcm.net.pl/pomocnadlon oraz w siedzibie Organizatora (Ośrodek –Opieka zastępcza, II piętro, w godzinach od 7.00 do 14.00 w dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
  5. Zgłoszenia należy składać u Organizatora (Ośrodek – Opieka zastępcza, II piętro) w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.00 do 14.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Mościckiego Centrum Medycznego.
  6. Zgłoszenie na wybrany termin szkolenia przyjmowane są najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego szkolenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu. W przypadku zgłoszeń przekazywanych za pośrednictwem operatora pocztowego decydująca jest data wpływu do Organizatora.
  7. Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez wyznaczony zespół pracowników Organizatora.
  8. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych Organizatora może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych wyznaczając jednocześnie termin na ich uzupełnianie. Powyższe informacje przekazane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku jego braku telefonicznie na numer telefonu wskazany w tym formularzu.
  9. Nie usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
  10. W terminie 5 dni roboczych osoba, która złożyła kompletną dokumentację rekrutacyjną otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
  11. Osoba zakwalifikowana wpisywana będzie na listę uczestników szkolenia organizowanego w wybranym (zgodnie z deklaracją podaną w formularzu zgłoszeniowym) terminie.
  12. O kolejności wpisu na listę uczestników danego szkolenia decyduje data wpływu do Organizatora kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 15 osób na dany termin szkolenia udział w szkoleniu zaproponowany zostanie pierwszym 15 osobom z listy uczestników, pod warunkiem dostępności miejsc. Pozostałe osoby wpisane zostaną na listę rezerwową, a termin ich udziału w kolejnym szkoleniu zostanie indywidualnie uzgodniony na podstawie proponowanego przez organizatora harmonogramu szkoleń oraz preferencji uczestnika.
  13. W przypadku konieczności zmiany terminu udziału w szkoleniu zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora oraz dokonać stosownych zmian w formularzu zgłoszeniowym. O zakwalifikowaniu uczestnika na inny termin szkolenia, decyduje dostępność miejsc na wybranym szkoleniu.
  14. W przypadku odwołania przez Organizatora danego terminu szkolenia, osoby wpisane na listę uczestników zostają poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu i przyjmowane są w pierwszej kolejności. W przypadku rezygnacji uczestnika przyjmowane są kolejne osoby zgodnie z zasadami rekrutacji.
  15. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

  Zasady udziału w szkoleniach

  1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w szkoleniu zobowiązany jest do przestrzegania czasu trwania szkolenia określonego w harmonogramie szkolenia.
  2. Harmonogram danego szkolenia dostępny będzie na stronie internetowej www.mcm.net.pl/pomocnadlon oraz w siedzibie Organizatora.
  3. Ewidencja uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest na podstawie listy obecności.
  4. Organizator zapewni uczestnikom catering podczas szkolenia oraz materiały szkoleniowo – dydaktyczne.

  Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekciedane uczestnika projektu

 • Harmonogram rekrutacji Ośrodka – Opieka Zastępcza

  Harmonogram Rekrutacji do projektu pn. „Pomocna dłoń”

  Wszystkie osoby niesamodzielne w ramach projektu mogą liczyć na czasowy, bezpłatny, całodobowy pobyt pod profesjonalną opieką medyczną w Ośrodku Opieka Zastępcza. Pobyty są 2-tygodniowe z możliwością przedłużenia max. do 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Każdy Uczestnik biorący udział w projekcie może skorzystać z bezpłatnych usług opiekuńczych nie częściej niż raz w roku.

  W ramach pobytu udzielane są osobie niesamodzielnej usługi obejmujące pielęgnację, opiekę, rehabilitację, terapię zajęciową, pomoc psychologa, wyżywienie oraz zapewniona zostaje kontynuacja leczenia farmakologicznego. Opiekunowie nieformalni/faktyczni osób niesamodzielnych przebywających w Ośrodku mogą równocześnie skorzystać z indywidualnego poradnictwa (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego oraz psychologa) z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną.

  3 tura

  III 1 13.01.2020 27.01.2020
  2 28.01.2020 11.02.2020
  3 12.02.2020 26.02.2020
  4 27.02.2020 12.03.2020
  5 13.03.2020 27.03.2020
  6 27.03.2020 10.04.2020
  7 14.04.2020 28.04.2020
  8 29.04.2020 13.05.2020
  9 14.05.2020 28.05.2020
  10 29.05.2020 12.06.2020
  11 15.06.2020 29.06.2020

  4 tura

  TURA CYKL DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
  IV 1 01.07.2020 15.07.2020
  2 16.07.2020 30.07.2020
  3 31.07.2020 14.08.2020
  4 17.08.2020 31.08.2020
  5 01.09.2020 15.09.2020
  6 16.09.2020 30.09.2020
  7 01.10.2020 15.10.2020
  8 16.10.2020 30.10.2020
  9 02.11.2020 16.11.2020
  10 17.11.2020 01.12.2020
  11 02.12.2020 16.12.2020
  12 17.12.2020 31.12.2020

  5 tura

  TURA CYKL DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
  V 1 04.01.2021 18.01.2021
  2 19.01.2021 02.02.2021
  3 03.02.2021 17.02.2021
  4 18.02.2021 04.03.2021
  5 05.02.2021 19.03.2021
  6 23.03.2021 06.04.2021
  7 07.04.2021 21.04.2021
  8 22.04.2021 06.05.2021
  9 07.05.2021 21.05.2021
  10 24.05.2021 07.06.2021
  11 08.06.2021 22.06.2021
  12 23.06.2021 30.06.2021

  Kolejne terminy rekrutacji zostaną ustalone w terminie późniejszym.

  Osoba ubiegająca się o skorzystanie z wsparcia w ramach projektu zobowiązana jest do złożenia w siedzibie Mościckiego Centrum Medycznego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy piętro II formularza zgłoszeniowego lub wysłanie za pośrednictwem poczty.

  Formularz zgłoszeniowy – pobierz

  Wzór formularza dostępny również na stronie internetowej oraz w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego piętro II od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w zakładce Rekrutacja.

 • Harmonogram szkoleń / praktyk opiekuńczych

  Bezpłatne szkolenia praktyk opiekuńczych w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń z zakresu  opieki i pielęgnacji nad osobą niesamodzielną

  Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia/praktyki dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych.

  Szkolenia organizowane w ramach projektu mają charakter szkoleń otwartych, realizowanych w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych w budynku Mościckiego Centrum Medycznego. W trakcie szkolenia opiekunowie zdobędą wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne  m.in. w zakresie: sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji oraz metod rehabilitacji domowej.

  Szkolenia są jednodniowe w grupach 15 osobowych prowadzone przez pielęgniarki i fizjoterapeutów. W harmonogramie szkolenia przewidziany jest lunch i przerwy kawowe. W razie nadmiernej ilości chętnych o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń! Uczestnicy szkoleń będą informowani o rozpoczęciu/odwołaniu szkolenia drogą mailową i/lub telefonicznie najpóźniej 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.

  Najbliższy termin szkolenia to już 19.06.2021 r.

  Program szkoleń – pobierz
  Terminy szkoleń:

  • II kwartał 2021 –19.06.2021 r.(sobota)

  Osoba ubiegająca się o skorzystanie z wsparcia szkoleniowego w ramach projektu zobowiązana jest do złożenia w siedzibie Mościckiego Centrum Medycznego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy piętro II formularza szkoleniowego lub wysłanie za pośrednictwem poczty.

  Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie – pobierz
  Dane uczestnika projektu – szkolenia/praktyki opiekuńcze → pobierz plik

  Wzór formularza dostępny również na stronie internetowej oraz w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego piętro II od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:00. Zgłoszenia na wybrany termin szkolenia przyjmowane są najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego szkolenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w zakładce Rekrutacja.

  Więcej informacji na stronie www.mcm.net.pl/pomocnadlon2 lub całodobowej infolinii 14 68 80 599.

Przejdź pod adres: pomocnadlon.mcm.net.pl

 • Poradnik

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”

Sanguszków 28a
33-100 Tarnów

tel. 14 688 00 44
e-mail: wypozyczalnia@bezpiecznaprzystan.com.pl
Godziny otwarcia wypożyczalni sprzętu:

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 16:00
Środa 7:00 – 16:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 16:00
Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/rent/

Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/zdrowie/
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – świadczenia opiekuńcze:                                                                           https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/
Program Leki 75 plus:
http://75plus.mz.gov.pl/
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala:
http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie:
http://nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/
Prawa Pacjenta:
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny:
http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/zasady-zaopatrzenia-w-wyroby-medyczne/
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/
Międzyosiedlowe Centra Opieki Senioralnej (TARNÓW):
www.centrasenioralne.pl/
Informacje dla seniorów – Urząd Miasta Tarnów:
http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Dla-Seniora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Tarnów:
www.mops.tarnow.pl/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Gmina Tarnów:
http://gops.gminatarnow.pl/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wierzchosławice:
www.gops.wierzchoslawice.pl/
 
 

Ośrodek Opieka Zastępcza – galeria zdjęć

Szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych – galeria zdjęć

 • 17 LISTOPAD 2018

 • 26 STYCZEŃ 2019

 • 23 Marzec 2019

 • 15 Czerwiec 2019

 • 21 Wrzesień 2019

 • 26 Październik 2019

 • 23 Listopad 2019

 • 25 Styczeń 2020

 • 20 Czerwiec 2020

 • 25 Lipiec 2020

 • 22 Sierpień 2020

 • 12 Wrzesień 2020

 • 17 Październik 2020

 • 19 Czerwiec 2021

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia/praktyki dla opiekunów osób niesamodzielnych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Szkolenia organizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń” mają charakter szkoleń otwartych, realizowanych w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych w budynku Mościckiego Centrum Medycznego. W trakcie…

Przypominamy, że Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Pomocna dłoń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu  jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i…

Biuro Lidera Projektu

 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o

ul. E. Kwiatkowskiego 15
33-101 Tarnów
tel. 14 688 05 99

e-mail: pomocnadlon@mcm.net.pl

Biura Partnerów Projektu

Urząd Gminy Wierzchosławice    

Wierzchosławice 550
33-122 Wierzchosławice
tel. 14 631-90-30

Urząd Gminy Tarnów     

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
tel. 14 688 01 01

Stowarzyszenie eMagra        

ul. Św. Anny 5
33-100 Tarnów
tel. 510 964 648

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content